THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU ( Gói D.3, Dự án ADB6)
09/06/2014 21:17:33

Thông Báo Trúng Thầu

Dự án: Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu, Nam sông Mã (ADB6) Khoản vay 2828-VIE(SF)

Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam 

* Gói thầu:  D3 Tư vấn cập nhật và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường (EMP)

Hình thức đấu thầu: CQS (Lựa chọn dựa trên năng lực tư vấn)

Ngày 15/05/2014 ADB phê duyệt Kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng và Tài liệu đệ trình 4 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO).

  Tờ trình số 519/1-CPO-ADB6 ngày 19/05/2014 của Ban Quản lý dự án ADB6 v/v Xin phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Tư vấn cập nhật và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường (EMP)

   Ban CPO Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói D.3  tại  quyết định số 186/QĐ-CPO-TĐ  ngày 26/05/2014.

   Theo đó:

1. Tên nhà thầu và giá trị trúng thầu:

 - Trung tâm nghiên cứu môi trường và Phát triển cộng đồng.

   + Giá trúng thầu: 2.107.298.500 VND (Hai tỷ, một trăm linh bảy triệu, hai trăm chín tám nghìn, năm trăm đồng)

2. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ 5/2014 đến 30/6/2014.