Biên bản ghi nhớ - Đoàn kiểm tra dự án của ADB từ ngày 23/9/2013 - 1/10/2013. Khoản vay 2828-VIE: Dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã
Biên bản ghi nhớ - Đoàn kiểm tra dự án của ADB từ ngày 20/02/2013 – 27/02/2013. Khoản vay 2828-VIE: Dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã
BIÊN BẢN GHI NHỚ Đoàn kiểm tra dự án của ADB, từ ngày 19/9/2012-24/9/2012 Khoản vay số 2828 - VIE: Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã
BIÊN BẢN GHI NHỚ Đoàn tiền Khởi động, từ ngày 23-27 tháng 4 năm 2012 Khoản vay số 2828 - VIE: Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã
Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt tỉnh Thanh Hóa do Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi 1 nay là Tổng Công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thành tháng 6 năm 2001 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 07-4-2004 theo quyết định này việc đầu tư xây dựng dự án được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Xây dựng cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Cửa Đạt và tuyến năng lượng. Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống kênh tưới cho khu vực Bắc sông Chu, Nam sông Mã với diện tích 32.831 ha. Đến nay giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, dự kiến đưa vào khai thác giữa năm 2010. Giai đoạn 2 của dự án đang được khẩn trương tiến hành để công trình phát huy hiệu quả toàn diện như nhiệm vụ của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngày 31-10-2008 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1863/TTg-KTN giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghép hạng mục hệ thống kênh vào dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt và sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
1 2 Last