Phân bổ kế hoạch năm 2015
10/03/2015 08:38:09

Kế hoạch giải ngân chi tiết cho các Ban Quản lý dự án thuộc dự án ADB6 năm 2015:
+ Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi;

+ Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3;

+ Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

(File tài liệu đính kèm dưới đây)