Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực về quản lý và giám sát môi trường”.
31/07/2014 09:59:06

Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực về quản lý và giám sát môi trường”.

Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã (ADB6)

Thời gian: Ngày 23 tháng 7 năm 2014

Hiệp định vay dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã (ADB6) được ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước và ADB ngày 9 tháng 3 năm 2012 (Khoản vay 2828 – VIE) và có hiệu lực ngày 10 tháng 7 năm 2012. Hiện dự án đã và đang được triển khai tại tỉnh Thanh Hóa.

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi đã tổ chức hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực về quản lý và giám sát môi trường” đợt 2 tại tỉnh Thanh Hóa.

 1. Mục đích của hội thảo
  1. Mục đích chung.

Nâng cao nhận thức và kỹ năng về thực hiện các chính sách an toàn về môi trường của ADB và của Chính phủ Việt Nam cho cán bộ quản lý các cấp và các đơn vị có liên quan đến dự án.

 1. Mục đích cụ thể
 • Nâng cao nhận thức của cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước các cấp và các đơn vị liên quan đến dự án về các tác động môi trường của dự án đến cộng đồng địa phương.
 • Tăng cường kỹ năng tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện các chính sách về môi trường của ADB và của Chính phủ Việt Nam cho các cán bộ dự án, các cơ quan liên quan và các huyện thuộc dự án.
 1. Nội dung tập huấn
 • Giới thiệu chung về dự án ADB6
 • Giới thiệu gói thầu D.4: Giám sát môi trường độc lập  - dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu, Nam sông Mã.
 • Các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường trong giai đoạn thi công và biện pháp an toàn lao động.
 • Mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của giám sát môi trường.
 • Hướng dẫn quy trình giám sát môi trường, biểu mẫu thu thập thông tin, biểu mẫu báo cáo … áp dụng cho dự án ADB6.

Các học viên thảo luận

3. Địa điểm, thời gian tổ chức hội thảo.

-  Địa điểm: Thị trấn huyện Yên Minh, tỉnh Thanh Hóa

- Thời gian: Ngày 24 tháng 7 năm 2014

4. Thành phần tham dự.                

- Đại biểu: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên BQLDA tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan cấp huyện, xã (UBND Huyện, phòng NN&PTNT, phòng Tài nguyên và Môi trường, đại diện UBND các xã trong phạm vi ảnh hưởng của gói thầu); đại diện các nhà thầu thi công thuộc gói thầu.

- Giảng viên: các chuyên gia tư vấn độc lập về môi trường.

- Ban tổ chức: Ban CPO và  các chuyên gia tư vấn độc lập về môi trường.