Biên bản ghi nhớ - Đoàn kiểm tra dự án của ADB từ ngày 23/9/2013 – 1/10/2013
20/11/2013 21:20:21

Biên bản ghi nhớ - Đoàn kiểm tra dự án của ADB từ ngày 23/9/2013 - 1/10/2013. Khoản vay 2828-VIE: Dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã