Biên bản ghi nhớ - Đoàn kiểm tra dự án của ADB tháng 4/2014
13/05/2014 21:20:05

Dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6) Khoản vay 2828-VIE (SF)

Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam.

Thời gian làm việc: Từ ngày 21/04/2014 đến 25/04/2014, Đoàn Mission của ADB gồm:

                                 +    Ông Eric Quincieu, Chuyên gia Tài nguyên nước, Trưởng đoàn;

+    Ông Hidefumi Murashita, Chuyên gia Thủy lợi;

+    Bà Syarifah Aman-Wooster, Chuyên gia cao cấp Phát triển An toàn Xã hội;

Tài liệu Biên bản ghi nhớ (tháng 04/2014) được đính kèm dưới đây!