Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư quý III/2013 thuộc Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)
Báo cáo cuối cùng trình Ngân hàng phát triển Châu Á / Chính phủ Việt Nam