Báo Cáo Quý II 2014 (Dự án ADB6)
04/07/2014 14:24:46

BÁO CÁO QUÝ II 2014

 

Tên chương trình, dự án (tiếng Việt): Dự án phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam sông Mã

Tên chương trình, dự án (tiếng Anh): Development of the Northern Chu and Southern Ma rivers Irrigation System Project

 Mã chương trình, dự án: Loan 2828-VIE

Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ (nếu có): Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)

Thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án: Từ 10/7/2012 đến 31/12/2017

Báo cáo Quý II năm 2014:

   -  Tình hình thực hiện chương trình, dự án

   -  Tiến độ thực hiện dự án

   -  Tình hình giải ngân

   -  Đánh giá tình hình thực hiện và công tác giám sát đánh giá chương trình, dự án.