Báo cáo Q1-2014
13/05/2014 21:23:41

Tên chương trình, dự án (tiếng Việt): Dự án phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam sông Mã (ADB6) Khoản vay 2828-VIE (SF)

Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng Chính Phủ Việt Nam.

Tài liệu báo cáo tình hình thực hiện chương trình dự án Quý I năm 2014 được đính kèm dưới đây!