Công văn 979/ TTG-QHQT về việc kết quả đàm phán với ADB về dự án ADB5. "Thuộc dự án tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Công văn số 2886/ BTC-QLN về việc góp ý dự thảo Hiệp định dự án ADB5. " Thuộc dự án tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Công văn số 2272 TTG-QHQT về việc phê duyệt danh mục DA dựa án ADB5. " Thuộc dự án tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Công văn số 1333/UBND-TNMT về việc mở rộng trường Đại học Thủy lợi gia đoạn 1 dựa án ADB5. Thuộc "dự án tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Công văn CV879-BKH-KTDN-050220100001 dự án ADB5. Thuộc dự án tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)
Công văn CV2603TTg-KTN311220090001 dự án ADP5. Thuộc dự án tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)
Công văn CV1728-VPCP-QHQT180320100001 dự án ADB5. Thuộc dự án "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)".
1 2 3 Last