Văn bản số 1285/CPO-ADB5 ngày 11/7/2014 v/v Biên bản ghi nhớ của Đoàn giám sát giữa kỳ của ADB, AFD đối với Dự án ADB5
25/07/2014 12:28:23

Ngày 11/7/2014, Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) ra Văn bản 1285/CPO-ADB5 của Ban CPO ngày 11/7/2014 v/v Thực hiện BBGN của Đoàn giám sát dự án giữa kỳ cho Dự án ADB5 vào tháng 4,5 / 2014

Kèm theo văn bản này là các:
- Biên bản ghi nhớ (Bản tiếng việt, Bản tiếng anh)
- Các Phụ lục (Download)
- Bản chụp của băn bản 285/CPO-ADB5 (đính kèm)

Các tin tức khác: