Một số tài liệu pháp lý chủ yếu của dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB5)
Giới thiệu dự án ADB5
Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB5)Project "Strengthening Water Management and Irrigation System Rehabilitation" (SWMISR)
Giới thiệu chung về dự án "Tăng cường Quản lý Thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (dự án ADB5)