Ban Quản lý Trung ương Các dự án thủy lợi xin thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
Mời thầu, gói thầu ICB số 02/CD-HD, Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện; Invitation for bids, No. 02/CD-HD, Procurement and Installation of Pumps, Motors and Electrical Panels
Gói thầu ICB thiết bị trạm bơm Nhất Trai ICB package for equipments, Nhat Trai pumping station
Gói thầu ICB số 02/KV-BN: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện; ICB package No. 02/KV-BN: Procurement and Installation of Pumps, Motors and Electrical Panels
THÔNG BÁO MỜI THẦU Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) Tên gói thầu: Gói thầu số 07-ĐHTL: Thi công xây lắp giảng đường, ký túc xá; Tiểu dự án: Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi; Địa điểm xây dựng: Khu Đại học Phố Hiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; Tên dự án: Tăng cường Quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống Thủy nông (ADB5); Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và đối ứng Chính phủ Việt Nam; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi Quốc tế không sơ tuyển (ICB); Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 phong bì; Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày …10.. tháng 10 năm 2013 đến 09 giờ 00 ngày …05.. tháng 12 năm 2013, bán trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0072; Fax: 04-38242372; Giá bán 1 bộ HSMT: 300 USD. Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0073; Fax: 04-38242372; Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày ..05.... tháng 12 năm 2013. Bảo đảm dự thầu: 500.000 USD. Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng. HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày ..05.... tháng 12 năm 2013 tại Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi - Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0072; Fax: 04-38242372; Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên. Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2013
Gói thầu số 02/CT-HY: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện, trạm bơm Chùa Tổng - Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi (www.cpo.vn). - Tên gói thầu: Gói thầu số 02/CT-HY: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện. - Tiểu dự án: Trạm bơm Chùa Tổng. - Địa điểm xây dựng: huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. - Dự án: Tăng cường Quản lý Thủy lợi và Cải tạo các Hệ thống Thủy nông (www.adb5.cpo.vn). - Nguồn vốn: Vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và đối ứng chính phủ Việt Nam. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi quốc tế không sơ tuyển (ICB). - Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ. - Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày …01… tháng …10… năm 2013 đến 9 giờ 00 ngày …14… tháng …11.. năm 2013, bán trong giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. - Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT:04-39350072; Fax: 04-38242372. - Giá bán 1 bộ HSMT: 200 USD. - Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0073; Fax: 04-38242372. - Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày ...14... tháng ...11... năm 2013 - Bảo đảm dự thầu: + Giá trị: 16.000 USD (Mười sáu nghìn đô la Mỹ); + Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng. - HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày ..14... tháng ....11..... năm 2013 tại Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi - Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0072; Fax: 04-38242372.
THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi - Tên gói thầu: Gói thầu số 02/PM-BN: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện, - Tiểu dự án: trạm bơm Phú Mỹ; - Địa điểm xây dựng: huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; - Tên dự án: Tăng cường Quản lý Thủy lợi và Cải tạo các Hệ thống Thủy nông (ADB5); - Nguồn vốn: Vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và đối ứng chính phủ Việt Nam; - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi quốc tế không sơ tuyển (ICB); - Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 29 tháng 7 năm 2013 đến 09 giờ 00 ngày 12 tháng 9 năm 2013, bán trong giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần; - Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0073; Fax: 04-38242372; - Giá bán 1 bộ HSMT: 200 USD. - Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0073; Fax: 04-38242372; - Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 12 tháng 9 năm 2013 - Bảo đảm dự thầu: + 40.000 USD (bốn mươi nghìn USD) + Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng - HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 12 tháng 9 năm 2013 tại Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi - Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0073; Fax: 04-38242372; Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.
1 2 3 4 Last