Ngày 11/7/2014, Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) ra Văn bản 1285/CPO-ADB5 của Ban CPO ngày 11/7/2014 v/v Thực hiện BBGN của Đoàn giám sát dự án giữa kỳ cho Dự án ADB5 vào tháng 4,5 / 2014
Ngày 11 tháng 7 năm 2014, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp bàn về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế các Tiểu dự án thuộc Dự án ADB5.
Trong thời gian từ ngày 14/4 tới ngày 05/5/2014, đoàn phối hợp Đánh giá giữa kỳ dự án đã đi thăm 3 tỉnh dự án và làm việc với Bộ NN&PTNT, các Sở NN&PTNT, CPO/CPMU, các PMU để đánh giá tiến độ thực hiện dự án
Quyết định số 1969/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/08/2012 V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm My Động thuộc dự án ADB5
Quyết định số 1969/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/08/2012 về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm My Động, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB và AFD tài trợ.
Quyết định 1265/QĐ-BTNMT ngày 8.8.2012 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Hợp phần 1 - Xây dựng mở rộng trường Đại học Thủy lợi - dự án ADB5, tại Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên
Quyết định số 101/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/01/20111 về việc Điều chỉnh, bổ sung giao nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện dự án ADB5. Thuộc dự án "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)".
Quyết định số 1663/QĐ-BNN-XD ngày 17/07/2012 về việc Phê duyệt tiểu dự án đầu tư Hợp phần 1: Xây dựng cơ sở mới trường đại học Thủy Lợi tại khu đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
1 2 3 4 5 6 11 ... Last