Ngày 11/7/2014, Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) ra Văn bản 1285/CPO-ADB5 của Ban CPO ngày 11/7/2014 v/v Thực hiện BBGN của Đoàn giám sát dự án giữa kỳ cho Dự án ADB5 vào tháng 4,5 / 2014
tóm tắt nội dung quyết định đầu tư Kênh Vàng
Nội dung chi tiết danh sách đại biểu tham dự khóa Tham quan về SCADA
Nội dung chi tiết Mua sắm là một thủ tục được đơn giản hóa, được sử dụng cho Xây lắp dân dụng đơn giản có giá trị thấp. Khi xem xét Mua sắm, ADB cần được đáp ứng điều kiện là có đủ số lượng nhà thầu địa phương.
Nội dung chi tiết của Bảng Đánh giá kỹ thuật theo kinh nghiêm của các Dự án của EBARA
Bảng hướng dẫn lựa chọn Bơm cho các lĩnh vực tưới tiêu
Tờ trình Số 861/TTr-CPO-ADB5 về việc xin phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình Hợp phần 1: Tiểu dự án "Xây dựng mở rộng Trường Đại học Thủy lợi tại khu đô thị đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên", thuộc dự án "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
1 2 3 4 Last