QĐ1265/BTNMT 8.8.2012 Bộ TNMT: phê duyệt bc ĐTM cho Hợp phần 1, dự án ADB5
10/08/2012 11:20:19

Quyết định 1265/QĐ-BTNMT ngày 8.8.2012 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Hợp phần 1 - Xây dựng mở rộng trường Đại học Thủy lợi - dự án ADB5, tại Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên