Giới thiệu Tiểu dự án Nhất Trai
Họp giao ban toàn dự án ADB5 tháng 1/2015 tại Bắc Ninh
Ngày 13/1/2015, từ 8h30 sáng, Ban QLTW các dự án thủy lợi (CPO) đã tổ chức Đoàn công tác thăm hiện trường và Họp Giao ban toàn Dự án ADB5. Đoàn đã thăm công trường các Tiểu dự án (TDA) trạm bơm tại tỉnh Bắc Ninh thuộc Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB5), gồm 3 Tiểu dự án trạm bơm Nhất Trai, Kênh Vàng, và Phú Mỹ, và họp Giao ban tại văn phòng Sở Nông Nghiệp và PTNT Bắc Ninh.
Ngày 11 tháng 7 năm 2014, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp bàn về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế các Tiểu dự án thuộc Dự án ADB5.
Báo cáo thẩm tra dự án trạm bơm Nhất Trai dự án ADB5. Thuộc dự án án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Quyết định số 1399/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/06/2012 về việc Phê duyệt tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Nhất Trai, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Công văn số 134/CPO-ADB5 ngày 20/02/2012 về việc Thông báo ý kiến góp ý hoàn thiện hồ sơ TKKT các tiểu dự án thuộc hợp phần 2 thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.