Hơp phần 2: Xây dựng cơ sở hạ tầng mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng tưới có cho hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Quyết định 1265/QĐ-BTNMT ngày 8.8.2012 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Hợp phần 1 - Xây dựng mở rộng trường Đại học Thủy lợi - dự án ADB5, tại Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên