Tiểu dự án “Đầu tư xây dựng trạm bơm Liên Nghĩa” thuộc Hợp phần 2, dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ; được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng ký quyết định phê duyệt số 1401/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/06/2012.
Công văn số 194/CPO-ADB5 ngày 02/03/2012 về việc phạm vi mặt bằng các tiểu dự án trạm bơm Nghi Xuyên và Liên Nghĩa thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Công văn số 132/CPO-ADB5 ngày 20/02/2012 về việc Thông báo ý kiến góp ý hoàn thiện hồ sơ TKKT các TDA thuộc Hợp phần 2, dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Quyết định 395/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/02/2010 về việc Phê duyệt dự án đầu tư "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông" do ADB và AFD tài trợ (ADB5)