Kết quả lựa chọn Nhà thầu: Gói thầu số 07/ĐHTL: "Thi công xây lắp giảng đường, ký túc xá", Tiểu dự án Xây dựng "Cơ sở mới trường Đại học thủy lợi"
27/06/2014 21:10:27

Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hanoi construction corporation)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG

CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

 

 
 
 

 

 

Số:            /CPO-ADB5

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

                   Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2014

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO);

- Địa chỉ: 23 Hàng Tre – Hoàn Kiếm – Hà Nội;

- Điện thoại/Fax/E-mail: 043 9350073; 043 8242372; swmisr@cpo.vn

2. Dự án: Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5);

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Giá gói thầu (103 đồng)

Giá trúng thầu (103 đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Gói thầu số 07/ĐHTL: "Thi công xây lắp giảng đường, ký túc xá", Tiểu dự án Xây dựng "Cơ sở mới trường Đại học thủy lợi", tại Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, thuộc Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB5)

ICB

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

692.136.333

597.291.144

(Năm trăm chín mươi bảy tỷ, hai trăm chín mươi mốt triệu, một trăm bốn mươi bốn nghìn)

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

(Hanoi construction corporation)

Quyết định số 236/QĐ-CPO-TĐ, ngày 26/6/2014 của Ban CPO.

Chức danh phê duyệt: ông Trần Quang Hoài - Trưởng ban

Đơn giá điều chỉnh

24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Ghi chú: Thông báo mời thầu của gói thầu đã được đăng tin trên Báo Đấu thầu số 203, 204, 205 các ngày 10/10, 11/10, 12/10.

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý báo.

 

 

Hà Nội, ngày        tháng 6 năm 2014

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Phạm Đình Văn

 

Các tin tức khác: