Kết quả lựa chọn Nhà thầu: Gói thầu số 02/NX-HY: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện
22/04/2014 17:11:08

Nhà thầu trúng thầu: Hyosung Goodsprings Inc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG

CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /CPO-ADB5

Hà Nội,  ngày 21 tháng 04 năm 2014

V/v: Đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

 

 

Kính gửi:

 Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý Trung ương Các dự án thủy lợi

- Địa chỉ: 23 Hàng Tre – Hoàn Kiếm – Hà Nội

- Điện thoại/Fax/E-mail: 043 9350073/ 043 8242372.

2. Tên dự án: Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (10đ)

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 02/NX-HY: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện.

ICB

 192.055.375

5.379.619 USD và 51.968.273.503 VND

 Hyosung Goodsprings Inc

 87/QĐ-CPO-TĐ, ngày 19    tháng 03 năm 2014. Chức danh phê duyệt: Ông Trần Quang Hoài -  Trưởng ban.

 Trọn gói

 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2

Gói thầu số 02/LN-HY: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện.

ICB

 96.907.890

 2.343.048 USD và 22.459.017.797 VNĐ

 Hyosung Goodsprings Inc

 137/QĐ-CPO-TĐ, ngày 11    tháng 04 năm 2014. Chức danh phê duyệt: Ông Trần Quang Hoài -  Trưởng ban.

 Trọn gói

 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

 

 

Các tin tức khác: