Kết quả lựa chọn Nhà thầu: Gói thầu số 02/KV-BN: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện", Tiểu dự án trạm bơm KÊNH VÀNG
27/06/2014 21:09:02

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (Hai Duong Pump Manufacturing JSC)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG

CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

 

 
 
 

 

 

Số:            /CPO-ADB5

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

                   Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2014

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO);

- Địa chỉ: 23 Hàng Tre – Hoàn Kiếm – Hà Nội;

- Điện thoại/Fax/E-mail: 043 9350073; 043 8242372; swmisr@cpo.vn

2. Dự án: Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5);

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Giá gói thầu (VND)

Giá trúng thầu (103 đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Gói thầu số 02/KV-BN: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện", Tiểu dự án trạm bơm KÊNH VÀNG, tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB5)

ICB

1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ

71.424.131

66.000.000

Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (Hai Duong Pump Manufacturing JSC)

Quyết định số 238/QĐ-CPO-TĐ, ngày 27/6/2014 của Ban CPO.

Chức danh phê duyệt: Nguyễn Hồng Phương – Phó  Trưởng ban

Trọn gói

18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Ghi chú: Thông báo mời thầu của gói thầu đã được đăng tin trên Báo Đấu thầu số 245, 246, 247 các ngày 09/12, 10/12, 11/12.

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý báo.

 

 

Hà Nội, ngày        tháng 6 năm 2014

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Phạm Đình Văn