Quyết định số 1969/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/08/2012 V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm My Động thuộc dự án ADB5
Quyết định số 1969/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/08/2012 về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm My Động, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB và AFD tài trợ.
Tờ trình số 125/TTr-NN-QLDA ngày 15/06/2012 về việc Đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Cầu Dừa, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thuộc dựa án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Quyết định 704/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/03/2012 về việc Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 3 các gói thuộc hợp phần 2, 3 và gói thầu chung dự án "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông" do ADB và AFD tài trợ (ADB5)
Công văn số 136/CPO-ADB5 ngày 20/02/2012 về việc Ngưỡng đấu thầu ICB và chia lô thầu của gói thầu xây lắp thuộc hợp phần 2, dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Quyết định 2170/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/09/2011 về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung dự án "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông" do ADB và AFD tài trợ (ADB5)
Quyết định 1705/QĐ-BNN-TCTL ngày 01/08/2011 về việc Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung dự án "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông" do ADB và AFD tài trợ (ADB5)
Quyết định 357/QĐ-BNN-TCTL ngày 03/03/2011 về việc Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung dự án "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông" do ADB và AFD tài trợ (ADB5)
1 2 Last