Công văn số 158/UBND-NN ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Bố trí vốn đối ứng để đầu tư xây dựng khu tưới mẫu Gia Bình thuộc dự án A"Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Quyết định 395/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/02/2010 về việc Phê duyệt dự án đầu tư "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông" do ADB và AFD tài trợ (ADB5)