Tiểu dự án “Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi” thuộc Hợp phần 1, dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ; được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng ký quyết định phê duyệt số 1663/QĐ-BNN-XD ngày 17/07/2012.
Báo cáo ngày 14/8/2012 của Ban QLDA ADB5 trường ĐHTL: Tình hình thực hiện TDA xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi, tại Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông"
Quyết định số 1663/QĐ-BNN-XD ngày 17/07/2012 về việc Phê duyệt tiểu dự án đầu tư Hợp phần 1: Xây dựng cơ sở mới trường đại học Thủy Lợi tại khu đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Tờ trình Số 861/TTr-CPO-ADB5 về việc xin phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình Hợp phần 1: Tiểu dự án "Xây dựng mở rộng Trường Đại học Thủy lợi tại khu đô thị đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên", thuộc dự án "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Công văn Số 75/BXD-KTXD ngày 07/05/2012 về việc Chi phí thiết kế xây dựng công trình Đại học Thủy lợi thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông (ADB5)"
Công văn số 98/CV- UBND ngày 16/04/2012 về việc thỏa thuận điểm đấu nối giao thông cho dự án xây dựng, mở rộng trường ĐH Thủy Lợi tại khu ĐH Phố Hiến tỉnh Hưng Yên. Thuộc dự án "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"