Tiểu dự án “Đầu tư xây dựng trạm bơm Cầu Dừa” thuộc Hợp phần 2, dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ; được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng ký quyết định phê duyệt số 1402/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/06/2012.
Tờ trình số 125/TTr-NN-QLDA ngày 15/06/2012 về việc Đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Cầu Dừa, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thuộc dựa án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Quyết định số 1402/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/06/2012 về việc Phê duyệt tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Cầu Dừa, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Quyết định 395/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/02/2010 về việc Phê duyệt dự án đầu tư "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông" do ADB và AFD tài trợ (ADB5)