Thông tin trúng thầu, Gói thầu số 02/ĐT-HD: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện
Ban Quản lý Trung ương Các dự án thủy lợi xin thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
Thông báo mời thầu /  Invitation for Bids, gói thầu số /package No.: 02/NT-BN
Gói thầu ICB thiết bị trạm bơm Nhất Trai ICB package for equipments, Nhat Trai pumping station
Thông báo mời thầu /  Invitation for Bids, gói thầu số /package No.: 02/KV-BN
Gói thầu ICB số 02/KV-BN: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện; ICB package No. 02/KV-BN: Procurement and Installation of Pumps, Motors and Electrical Panels
1 2 3 4 Last