Tổng giá trị giải ngân trong 06 tháng đầu năm 2014 là 233,5 tỷ đồng, tương đương 11,1 triệu USD, đạt 55,4% so với kế hoạch năm 2014 trong đó vốn vay 178,4 tỷ đồng và vốn đối ứng 55,1 tỷ đồng
Đoàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm, kiểm tra công trường trạm bơm Nghi Xuyên
Nhân dịp sơ kết tình hình thực hiện và sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm, Đoàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm, kiểm tra công trường trạm bơm Nghi Xuyên
Ban CPO tổ chức họp giao ban toàn dự án ADB5
Ngày 22/5/2014, Ban CPO tổ chức họp giao ban toàn dự án ADB5 để kiểm điểm tình hình thực hiện dự án 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm.
Báo cáo ngày 14/8/2012 của Ban QLDA ADB5 trường ĐHTL: Tình hình thực hiện TDA xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi, tại Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông"
Báo cáo tiến độ các tiểu dự an ADB5 Bắc Ninh. Thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Ngày 11/7/2014, Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) ra Văn bản 1285/CPO-ADB5 của Ban CPO ngày 11/7/2014 v/v Thực hiện BBGN của Đoàn giám sát dự án giữa kỳ cho Dự án ADB5 vào tháng 4,5 / 2014
Trong thời gian từ ngày 14/4 tới ngày 05/5/2014, đoàn phối hợp Đánh giá giữa kỳ dự án đã đi thăm 3 tỉnh dự án và làm việc với Bộ NN&PTNT, các Sở NN&PTNT, CPO/CPMU, các PMU để đánh giá tiến độ thực hiện dự án
Kế hoạch chi tiết ngày 20 tháng 03 năm 2012 dự án ADB5. Thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Aide memoire for ADB5 - Biên bản ghi nhớ ký ngày 09/03/2012 thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Aide memoire for ADB5 - Biên bản ghi nhớ ký ngày 11/10/2011thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Báo cáo thực hiện dự án ADB5 tháng 03 năm 2012. Thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Báo cáo tình tình đấu thầu ADB5 - HP3 29/11/2010 dự án ADB5. Thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án ADB5, nhìn chung về các công tác thiết kế, đền bù tái định cư, thi công xây lắp cơ bản được triển khai bám sát tiến độ kế hoạch.
Về kết quả giải ngân, tính đến 15/3/2014 (38 tháng sau khi Hiệp định vay ADB có hiệu lực) đã giải ngân 15,069 triệu $ bằng 15% tổng vốn vay ADB cho dự án...
Ngày 11/7/2014, Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) ra Văn bản 1285/CPO-ADB5 của Ban CPO ngày 11/7/2014 v/v Thực hiện BBGN của Đoàn giám sát dự án giữa kỳ cho Dự án ADB5 vào tháng 4,5 / 2014
Trong thời gian từ ngày 14/4 tới ngày 05/5/2014, đoàn phối hợp Đánh giá giữa kỳ dự án đã đi thăm 3 tỉnh dự án và làm việc với Bộ NN&PTNT, các Sở NN&PTNT, CPO/CPMU, các PMU để đánh giá tiến độ thực hiện dự án
Aide memoire for ADB5 - Biên bản ghi nhớ ký ngày 11/10/2011thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Aide memoire for ADB5 - Biên bản ghi nhớ ký ngày 04/04/2011thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Báo cáo Mission ngày 21/03/2011, dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi vad cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"