Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2014
18/07/2014 08:57:51

Tổng giá trị giải ngân trong 06 tháng đầu năm 2014 là 233,5 tỷ đồng, tương đương 11,1 triệu USD, đạt 55,4% so với kế hoạch năm 2014 trong đó vốn vay 178,4  tỷ đồng và vốn đối ứng 55,1  tỷ đồng

Báo cáo chi tiết tại file đính kèm sau đây:

Các tin tức khác: