Báo cáo thực hiện dự án ADB5 tháng 03 năm 2012. Thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Báo cáo tình tình đấu thầu ADB5 - HP3 29/11/2010 dự án ADB5. Thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"