Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án ADB5, nhìn chung về các công tác thiết kế, đền bù tái định cư, thi công xây lắp cơ bản được triển khai bám sát tiến độ kế hoạch.
Về kết quả giải ngân, tính đến 15/3/2014 (38 tháng sau khi Hiệp định vay ADB có hiệu lực) đã giải ngân 15,069 triệu $ bằng 15% tổng vốn vay ADB cho dự án...