Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng (Từ tháng 10/2013 đến tháng 03/2014)
26/05/2014 20:54:43

Hơp phần 2: Xây dựng cơ sở hạ tầng mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng tưới có cho hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.