Tổng giá trị giải ngân trong 06 tháng đầu năm 2014 là 233,5 tỷ đồng, tương đương 11,1 triệu USD, đạt 55,4% so với kế hoạch năm 2014 trong đó vốn vay 178,4 tỷ đồng và vốn đối ứng 55,1 tỷ đồng
Đoàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm, kiểm tra công trường trạm bơm Nghi Xuyên
Nhân dịp sơ kết tình hình thực hiện và sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm, Đoàn của Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm, kiểm tra công trường trạm bơm Nghi Xuyên
Ban CPO tổ chức họp giao ban toàn dự án ADB5
Ngày 22/5/2014, Ban CPO tổ chức họp giao ban toàn dự án ADB5 để kiểm điểm tình hình thực hiện dự án 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm.
Báo cáo ngày 14/8/2012 của Ban QLDA ADB5 trường ĐHTL: Tình hình thực hiện TDA xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi, tại Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông"
Báo cáo tiến độ các tiểu dự an ADB5 Bắc Ninh. Thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Báo cáo thẩm tra dự án trạm bơm Nhất Trai dự án ADB5. Thuộc dự án án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Báo cáo tình tình đấu thầu ADB5 - HP3 29/11/2010 dự án ADB5. Thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"