Bài giảng đào tạo đấu thầu từ 14/06/2012 đến 18/06/2012
18/06/2012 12:05:58

Từ 14/06/2012 đến 18/06/2012, Ban quản lý dự án ADB5 tổ chức đào tạo đấu thầu cho cán bộ dự án